Informācija par SIA “Ventspils lidosta” darba samaksu

Saskaņā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 4.1 daļas prasībām, SIA „Ventspils lidosta” ir jāpublisko dati par kapitālsabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Sabiedrības darbinieku mēnešalgu nosaka, ņemot vērā:

  • Darba likumu;
  • Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.
  • Likumu „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”.
  • Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē apstiprināto budžetu.

Darba samaksu darbiniekiem nosaka atkarībā no ieņemamā amata un kvalifikācijas līmeņa, pamatojoties uz darbinieka prasmēm, atbildības pakāpi un ieguldījuma. SIA „Ventspils lidosta” darbiniekiem mēnešalga par pilnu amata vienību (slodzi) tiek noteikta apmērā, kas nav mazāka par valsts noteikto minimālo darba algu, un tiem darbiniekiem, kuriem ir noteikta minimālā darba alga, tā tiek palielināta vienlaicīgi ar valstī noteiktā minimuma paaugstinājumu.

Darba samaksas apmēra (rēķinot uz pilnu slodzi) sadalījums pa amatu grupām SIA „Ventspils lidosta”:

Nr. p. k. Amata pamatfunkcija Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons
(no–līdz)
Vidējā
mēnešalga
1. Kapitālsabiedrības
vadošie darbinieki (t.sk. valde)
2 1040 – 1445 1242,5
2. Pamatdarbības funkcija 3 760 – 910 858,00